การเกิดตะกรันแข็ง

การเกิดตะกรันแข็งเกาะตามบริเวณผิวท่อ จะทำให้ขนาดภายในของท่อลดลง ต้องสิ้นเปลิองค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา , สิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้น ,กำลังการผลิตลดลงและต้องซ่อมแซมเครื่องจักรต่างๆบ่อยครั้ง
การบำบัดน้ำโดยใช้สารเคมี จะก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และในปัจจุบัน ประเทศต่าง ๆ เริ่มที่จะอนุรักษ์สภาพแวดล้อมมากขึ้น เนื่องจากปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกคนตระหนักดี ซึ่งทำให้ปัจจุบันนี้ในบางประเทศเริ่มมีการเลิกใช้สารเคมีแล้ว

Speak Your Mind

*